دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده انتشار مقالاتی هستند که تمام مراحل پذیرش مقاله را طی کرده اند و در نوبت انتشار قرار گرفته اند. پس از رسیدن زمان انتشار، ویراستاری ادبی و صفحه آرایی شده و درنهایت انتشار می یابند.
1. بررسی تاثیر سیستم حمل و نقل بر کاربری زمین شهری (نمونه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

امیررضا ممدوحی؛ محمود رحمانی؛ محمدحسین عباسی