دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده انتشار مقالاتی هستند که تمام مراحل پذیرش مقاله را طی کرده اند و در نوبت انتشار قرار گرفته اند. پس از رسیدن زمان انتشار، ویراستاری ادبی و صفحه آرایی شده و درنهایت انتشار می یابند.
1. عوامل مؤثر بر تغییر وسیله به قطار سبک شهری در سفرهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

امیررضا ممدوحی؛ محسن میرزایی؛ محمدحسین عباسی


2. بررسی تاثیر سیستم حمل و نقل بر کاربری زمین شهری (نمونه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

امیررضا ممدوحی؛ محمود رحمانی؛ محمدحسین عباسی


3. تاثیر دست افزارهای موبایلی بر اثربخشی پلیس راهنمایی و رانندگی و بازدارندگی رانندگان از ارتکاب تخلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

حمیده عباسی؛ آمنه مالمیر