تأثیر محل وقوع حادثه بر زمان تأخیر

نویسندگان

1 دانشگاه شمال

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

رشد روزافزون وسایل نقلیه، منجر به افزایش ترافیک شبکه‌های حمل‌ونقل و تصادفات شده است و بدیهی است که تصادفات بر پارامترهای ترافیکی تأثیر می‌گذارد؛ از جمله مهم‌ترین این پارامترها، زمان تأخیر می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات محل وقوع تصادف بر زمان تأخیر جریان ترافیک است. برای این منظور، قسمتی از جهت جنوب به شمال بزرگراه شهید خرازی انتخاب شد که به‌عنوان بخشی از حلقه سوم ترافیکی کلان‌شهر اصفهان، در طبقه‌بندی عملکردی معابر، نقش شریانی درجه یک را ایفا می‌کند. در این تحقیق، حجم جریان عبوری از این بزرگراه و شیب‌راهه متصل به آن در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر آماربرداری شد و سپس با استفاده از نرم افزار ایمسان ، جریان ترافیک جهت جنوب به شمال بزرگراه شهید خرازی، به‌صورت خرد شبیه‌سازی شد. تصادفات با زمان پاک‌سازی‌های مختلف و برای خطوط متفاوت به‌عنوان سناریوها مدل‌سازی و مقایسه شد. سپس مدل، کالیبره و اعتبارسنجی شد و درنهایت زمان تأخیر این حالت‌ها مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شماره و محل خط مسدود شده تأثیر غیرقابل چشم‌پوشی بر زمان تأخیر دارد، به‌گونه‌ای که زمان تأخیر بعد از رمپ حدوداً 3 برابر مقدار آن برای قبل از رمپ میذباشد. هم‌چنین نمودار زمان تأخیر خط 2 در اکثر نمودارها پایین‌تر از سایر نمودارها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها