برنامه‌ریزی راهبردی توزیع فضایی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

کلان‌شهر کرمان، امروزه مشکلات عمده‌ای در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری هم‌چون سهم پایین استفاده از حمل‌ونقل عمومی، ازدحام ترافیکی روزافزون در بخش مرکزی شهر را تجربه کرده است. به‌همین منظور در این تحقیق سعی شده است به بررسی وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر کرمان با تاکید بر رشد هوشمند پرداخته شود. برای انجام این مطالعه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. شیوه جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است و هم‌چنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک راهبردی سوات و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حمل‌ونقل عمومی در شهر سطح کرمان کمتر به‌کار گرفته می‌شود و تنها خط آزادی- مشتاق، بیشترین تعداد مسافر روزانه را جابه‌جا می‌کند (حدود 60 هزار مسافر). مطابق با این نتایج، در سفرهای انجام‌شده با اتوبوس، گروه‌های شغلی دانشجو با 32درصد سهم، خانه‌دار با 23درصد سهم، دانش‌آموز با 19درصد سهم، به‌ترتیب بیشترین تعداد مسافران سامانه اتوبوس‌رانی را در میان گروه‌های مختلف شغلی داشته‌اند. راهبرد به‌دست‌آمده از نوع محافظه‌کارانه (حداکثر- حداقل (wo)) بوده و عمده تاکید اساسی آن بر استفاده بهینه از امکانات موجود حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر است.

کلیدواژه‌ها