بررسی ابهامات پویش 60-30

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی ترافیک، وزارت کشور

2 ارشد مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی ترافیک، وزارت کشور

3 مهندسی عمران، دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی ترافیک، وزارت کشور

چکیده

تصادفات رانندگی و مسائل تبعی آن یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کشور ما است که در راستای بهبود آن تحلیل‌ها و اقدام‌های مختلفی انجام شده است. یکی از این تحلیل‌ها، طرح ادعایی با عنوان «وقوع 60 درصد تصادفات برون‌شهری در 30 کیلومتری شهرها» و به‌دنبال آن، اقدام‌هایی هم‌چون راه‌اندازی پویش 30-60 با همکاری نهادهای مختلف بوده است. با توجه به هزینه‌بر بودن چنین اقدام‌هایی برای جامعه، ضروری است تا بر مبانی درستی استوار شده باشد. اما بررسی پیش‌فرض‌ها و نتایج حاصله در بررسی این موضوع، نشان می‌دهد که ابهاماتی اساسی در آن وجود دارد. این ابهامات هم در پویش مذکور و هم در برخی از پژوهش‌های مرتبط با آن مشاهده می‌شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تببین این ابهامات و با روش‌کمی- کیفی به مطالعه این موضوع پرداخته است. در این راستا، از شیوه‌‌های تحلیل محتوا وتحلیل فضایی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه در نرم‌افزار Arc GIS 10.2استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که حدود 85 درصد از راه‌های برون‌شهری کشور در محدوده 30 کیومتری شهرها قرار داشته و این محدوده بسیار وسیع‌تر از تصور پویش مذکور بوده و در نتیجه، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نامتناسبی را به‌دنبال خواهد داشت. این امر ناشی از ابهام پویش موردنظر در تعریف و کاربرد مفهوم شهر دارد که در نتیجه باعث تحلیل‌های ناکارآمد شده است.

کلیدواژه‌ها