رابطه اخلاق شهروندی با رفتار ترافیکی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت‌شهری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اخلاق شهروندی با رفتار ترافیکی شهروندان منطقه 17 شهرداری تهران انجام شد. روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم‌بستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بالای 18 سال (18 تا 59 سال) ساکن در منطقه 17 شهرداری تهران (که سابقه یک‌بار رانندگی دارند) است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه اخلاق شهروندی صالحی (1391) دارای 31 گویه و پرسش‌نامه رفتار ترافیکی محقق‌ساخته دارای 18 گویه در طیف 5 درجه‌ای لیکرت است. روایی هر دو پرسش‌نامه از لحاظ صوری و محتوایی به تایید رسید. محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ به‌ترتیب 81/0 و 84/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون‌های K-S و ضریب هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق شهروندی (حس نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری، رعایت حقوق دیگران، نظم، زیست مسالمت‌آمیز) با رفتار ترافیکی شهروندان منطقه 17 شهرداری تهران رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها