پیش‌بینی حوادث ترافیکی بزرگراه‌های شهر تهران با استفاده از مدل انتخاب گسسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مبارزه با مواد مخدر دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه علوم انظامی امین

چکیده

تصادفاتترافیکیبه‌صورتیکمعضلاجتماعیدر کشورمطرح استکههمه‌سالهجانتعداد زیادیازمردمراگرفتهوهزینه‌هایاقتصادیبزرگیرا بهجامعهواردمی‌کند. در سال‌های اخیر در بحث مدیریت ترافیک به‌وسیله روش‌های پیش‌بینی تصادفات توجه زیادی شده است. پیش‌بینی حادثه اثر زیادی در کاهش تلفات، جراحات و خسارات مالی ناشی از بروز تصادفات دارد. هدف این مطالعه، تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات با به معرفی مدلی برای پیش‌بینی وقوع تصادفات در بزرگراه­های شهر تهران مناطق مختلف شهر تهران است. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر آمار و داده‌های مربوط به تصادفات در بزرگراه­های شهر تهران سال 1397 بوده که در بانک اطلاعاتی پلیس راهور ناجا ثبت شده است. با توجه به این‌که کلیه گزارش‌های مربوط به تصادفات شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. لذا از نمونه‌گیری محدود خودداری و کلیه داده‌های در دسترس تحلیل می‌شود. دراینپژوهشبرایپیش‌بینی علل وقوع تصادفات ازمدل انتخاب گسسته (لوجیت)استفاده ‌شدهاست. یافته­های این مطالعه نشان می‌دهد که مهم‌ترینعلت‌هایتامهتصادفات در بزرگراه‌های تهرانمربوطبهبی‌توجهیبهجلو، عدمرعایتفاصلهطولی،تغییرمسیرناگهانی،رعایت نکردن حق تقدم بودهاست. خارج شدن وسایل نقلیه از محل پارک، سرعت‌بالا،عرضسواره‌رو در معبر باعث افزایش این­گونه تصادفات شده است. نتایج نشان داد حوادث ترافیکی در بزرگراه­های شهر تهران را می­توان توسط مدل لوجیت در سال­های آینده پیش‌بینی و عوامل مؤثر بر آنها را تعیین و کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها