نقش سلامت روانی در رفتارهای پرخطر رانندگی و نگرش به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در رانندگان درون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرند

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، تبیین رابطه سلامت روان با رفتارهای پرخطر رانندگی و نگرش به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در رانندگان درون‌شهری شهرستان مرند است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به‌صورت توصیفی- هم‌بستگی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از کلیه رانندگان درون‌شهری شهرستان مرند به تعداد 2400 نفر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه­گیری تعداد 250 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه پنج سلامت روان کیزز (2002)، مقیاس رفتار رانندگی منچستر و از پرسش‌نامه زرآبادی (1390) استفاده شد. بین بهزیستی هیجانی و رفتارهای پرخطر، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی رابطه منفی و معنا­داری وجود دارد. بین بهزیستی روانی و رفتارهای پرخطر، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی رابطه معنا­داری وجود ندارد، اما بین بهزیستی روانی از مولفه­های سلامت روان و تخلفات عمدی و غیرعمدی از مولفه­های رفتارهای پرخطر رانندگی رابطه منفی و معنا­داری وجود دارد. بین بهزیستی اجتماعی و رفتارهای پرخطر، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی رابطه منفی و معنا­داری وجود دارد، اما بین بهزیستی اجتماعی از مولفه­های سلامت روان و اشتباهات رانندگی از مولفه­های رفتارهای پرخطر رانندگی رابطه معنا­داری وجود ندارد. بین بهزیستی هیجانی و متغیرهای نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و قصد رعایت قوانین رابطه معنا­داری وجود ندارد، اما بین بهزیستی هیجانی از مولفه­های سلامت روان و هنجار ذهنی از مولفه­های نگرش به قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه معنا­داری وجود دارد. بین بهزیستی روانی و متغیرهای نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و قصد رعایت قوانین رابطه معنا­داری وجود ندارد، اما بین بهزیستی روانی از مولفه­های سلامت روان و هنجار ذهنی از مولفه­های نگرش به قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه معنا­داری وجود دارد. بین بهزیستی اجتماعی و متغیرهای نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و قصد رعایت قوانین رابطه معنا­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها