نقش رسانه مجازی درکاهش تصادف های رانندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده ی علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

2 گروه مبارزه با مواد مخدر، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی – مدیریت تحول، دانشکده علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

قدرت رسانه­ها در ساماندهی و تأثیرگذاری بر سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و افکار عمومی، اهمیت قابل توجه‌ای یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه مجازی در کاهش تصادف­های رانندگی از دید کارکنان پلیس راهور و پلیس راه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربیانجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از حیث روش، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ گرد­آوری داده‌ها به‌صورت میدانی و با بهره­گیری از پرسش‌نامه روا و پایای محقق‌ساخته انجام شد. جامعه آماری شامل 75 نفر افسران ارشد و کارشناسان تصادفات پلیس راهور و پلیس راه استان آذربایجان غربی بوده که کلیه کارکنان با استفاده از روش نمونه­گیری تمام­شمار به‌عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. به‌جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSS22و آزمون آماری تی تک‌نمونه‌ای استفاده شد. یافته­ها نشان داد هر چهار مؤلفه تحقیق: 1- آگاه سازی؛ 2- ارائه تولیدهای خاص؛ 3- مشارکت اجتماعی و 4- مسئول­سازی از طریق رسانه مجازی با اطمینان 99 درصد در کاهش تصادف­های رانندگی نقش دارند. نتایج تحقیق بیان‌گر این بود که آگاه سازی از طریق رسانه مجازی با میانگین 01/17 دارای بیشترین نقش (بسیار زیاد) و مسئول­سازی از طریق رسانه مجازی با میانگین 56/14 دارای کمترین نقش در کاهش تصادف­های رانندگی هستند.

کلیدواژه‌ها