ارائه مدلی جهت ارزیابی و تحلیل سیاست‌های مختلف روی تقاضای استفاده از حمل‌ونقل عمومی با رویکرد پویایی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگله صنعتی سجاد

چکیده

حمل‌ونقل همگانی با تسهیل جا­به­جایی و افزایش امکان دسترسی به خدمات، نقش اساسی در توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. لذا شناسایی عوامل تاثیرگذار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تقاضای حمل‌ونقل عمومی کمک شایانی به برنامه­ریزان و سیاست­گذاران این حوزه می­کند. در این تحقیق با استفاده از داده­های حمل‌ونقل همگانی و نظر خبرگان، نمودار علّی حلقوی حمل‌ونقل همگانی شهر مشهد طراحی و با استفاده از نرم‌افزار ونسیم شبیه‌سازی شد. درنهایت با نظر خبرگان، 4 سناریو ارائه شد که نتایج هر یک را بر میزان تقاضای سیستم حمل‌ونقل همگانی شهر مشهد بررسی کرد. نتایج سناریو­ها نشان می‌دهدبا دو برابر شدن بودجه، 70درصد و با سه برابر شدن بودجه، 91درصد به میزان تقاضای حمل‌ونقل عمومی اضافه می­شود. کاهش قیمت اتوبوس تا 50درصد (50درصد تخفیف) باعث خواهد شد10 درصد به تعداد مسافران استفاده‌کننده از اتوبوس اضافه شود در حالی‌که کاهش بیشتر تا 70 درصد منجر به افزایش بیشتری نخواهد شد. در ابتدا با افزایش قیمت سوخت به سه برابر در وضعیت فعلی، باعث افزایش تقاضای 20درصدی در حمل‌ونقل عمومی خواهد شد که با گذشت زمان این افزایش کاهش یافته و به حدود 7 درصد می‌رسد. با دو برابر کردن میزان فعالیت­های فرهنگی، درصد افزایش در میزان استفاده از حمل‌ونقل عمومی حدود 17درصد است.

کلیدواژه‌ها