تاثیر دست افزارهای موبایلی بر اثربخشی پلیس راهنمایی و رانندگی و بازدارندگی رانندگان از ارتکاب تخلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت.دانشکده مدیریت. موسسه اموزش عالی طلوع مهر. قم .ایران

2 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دست افزارهای موبایلی بر اثربخشی پلیس راهنمایی و رانندگی و بازدارندگی رانندگان از ارتکاب تخلف در شهر همدان بوده است. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نـوع کـاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ همبستگی می باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش جامعـة آماری پژوهش حاضرمتشکل از کلیة کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان بوده است، تعداد نمونه مورد نظر با روش تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران100 بدست آمده است. به منظور گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه آگراوال و سندرز (2003) استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط روایی ظاهری، محتوا (روش لاوشه) سنجش گردید. جهت تعیین پایایی سوالات پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که مقدار آلفا برای در دسترس بودن اطلاعات 828/0، صرفه جویی زمان 823/0، برقراری ارتباطات بهتر892/0، اثربخشی پلیس راهنمایی و رانندگی912/0و بازدارندگی رانندگان از ارتکاب تخلف 891/0 به دست آمده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که برقراری ارتباطات بهتر به دلیل استفاده از دست افزارهای موبایلی و دسترسی به اطلاعات برای افسران و صرفه جویی در زمان بر توانایی افسران در بازدارندگی رانندگان از ارتکاب به تخلف تأثیر دارد، همچنین برقراری ارتباطات بهتر به دلیل استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط افسران و صرفه جویی در زمان و دسترسی به اطلاعات برای افسران نیز، بر اثربخشی پلیس راهنمایی و رانندگی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها