تأثیر موانع دید در حاشیه راه‌ها بر تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از دلایلی که باعث بروز بسیاری از تصادفات رانندگی می­شود، تأخیر در دیدن مانع است. شهرخرم‌آباد به‌دلیل داشتن تقاطع‌های زیاد، کوچه­های قدیمی و بلوارهایی با گیاهان انبوه و نامناسب در حاشیه آن با مشکلات بسیاری ناشی از موانع دید رو‌به‌رو است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر موانع دید در حاشیه راه‌ها بر تصادفات است.
روش: تحقیق حاضر برحسب هدف، کاربردی و برحسب ماهیت و روش اجرا، توصیفی- تحلیلی و استنباطی و از نوع کمی است. در این تحقیق برخی تقاطع‌ها، بلوارها و معابر فرعی که از لحاظ حجم ترافیک و خصوصیات هندسی مشابه هستند ولی یکی از آنها مانع دید داشته باشد و دیگری نداشته باشد، انتخاب و دو‌به‌دو با هم مقایسه شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، اطلاعات تصادفات موجود و فرم کام کروکی‌های تصادفات ترسیم‌شده توسط افسران کارشناس تصادف در سال 1397 در راهنمایی و رانندگی شهر خرم‌آباد است.
یافته­ها: نتایج این تحقیق نشان داده است که بین وجود موانع دید در حاشیه راه‌ها و افزایش تصادفات تاثیر معناداری وجود دارد؛ یعنی تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی در تقاطع‌ها، بلوارها و معابر فرعی که دارای مانع دید هستند، از تقاطع‌ها، بلوارها و معابر فرعی فاقد مانع دید، بیشتر است.
نتیجه­گیری: با توجه به اثبات این که رفع موانع دید یکی از اقدامات کم‌هزینه برای افزایش ایمنی ترافیک در شهر خرم‌آباد است، بنابراین شهرداری با دقت و سخت‌گیری بیشتر برای رفع موانع دید، می­تواند تا حد زیادی از تصادفات جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها