پیش‌بینی و کنترل هوشمند چراغ‌های راهنمایی با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی خودکار یادگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کنترل تقاطع‌ها با استفاده از چراغ‌های راهنمایی به روش بهینه‌شده، کار بسیار دشواری است. سیستم کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با استفاده از فناوری‌های راهنمایی و رانندگی همراه با هوش مصنوعی با تصمیم‌گیری مناسب مشکلات ترافیکی مانند ازدحام را برطرف می‌کند. روش‌های یادگیری تقویتی به‌ویژه الگوریتم خودکار یادگیر می‌توانند فقط با دریافت سیگنال از محیط تصمیم بگیرند. هدف این مقاله، ارائه برخی از روش‌های مبتنی بر الگوریتم خودکار را برای پیش‌بینی و  کنترل چراغ راهنمایی هوشمند با استفاده از انواع الگوریتم‌های خودکار از جمله روش‌های ساکن و متغیر است.
روش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، شبیه‌سازی- مشاهده‌ای است. تکنیک و روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده ترکیبی از روش الگوریتم خودکار یادگیر است. جهت این‌کار، ترافیک بر روی چهارراه‌های منطقه یک در شهر همدان، بررسی و از آن داده‌ها جهت ارزیابی و نتایج بهره گرفته شد.
یافته‌ها: آزمایش‌ها نشان داد که الگوریتم خودکار دارای ساختار متغیر در اکثر موارد بهتر از الگوریتم خودکارهای دیگر عمل می‌کند و درنهایت روش پیشنهادی با الگوریتم‌های مختلف قابل مقایسه است و توانایی بهبود ترافیک در شهر را دارا است.
نتیجه‌گیری: روش پیشنهادی برای هر چراغ راهنمایی، سیکل بعدی را پیش‌بینی کرده است که در این حالت، چهارراه، با کمترین ترافیک موجود مواجه خواهد شد، این سیکل بلادرنگ بوده و ممکن است در دوره بعدی، توالی آن تغییر پیدا کند و به سمت بهینه‌سازی الگوریتم خودکار عمل کند، سامانه اجراشده، به‌طوری عمل می‌کند که با مرور زمان و با یادگیری بیشتر، آموزش دیده و کامل‌تر و با دقت بیشتری عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها