دوره و شماره: دوره 1398، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 1-175 
4. نقش رسانه مجازی درکاهش تصادف های رانندگی

صفحه 91-118

مسعود قهرمانی؛ ابراهیم قربانی؛ فایق حمزه زاده سردشت