دوره و شماره: دوره 1399، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 1-140 
2. عوامل موثر بر کارآیی کارکنان پلیس راه و راهور

صفحه 23-46

DOR:20.1001.1.20084005.1399.15.59.2.9

رضا پارسای؛ اصحاب حبیب زاده؛ مراد عباسی؛ محمدصادق صادقی