دوره و شماره: دوره 1400، شماره 60، بهار 1400، صفحه 1-160 
3. جایگاه پلیس‌راه در مدیریت حوادث ترافیکی جاده ای

صفحه 47-70

جهانشاه کاظمی؛ سید سعید کشفی؛ محسن حاجی مقصود