دوره و شماره: دوره 1400، ۶۱، تابستان 1400، صفحه 1-160 (تابستان) 
1. پیش‌بینی و کنترل هوشمند چراغ‌های راهنمایی با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی خودکار یادگیر

صفحه 1-36

محمدامین ترابی؛ فائزه رحمانی؛ تحفه قبادی لموکی؛ حسین حاجی بابائی؛ مجید فانی


2. تأثیر موانع دید در حاشیه راه‌ها بر تصادفات

صفحه 37-64

سیدمحمد سادات حسینی؛ حسن سهرابی؛ محمدرضا حسن زاده


4. چالش‌های تعیین سهم سازمان‌ها در تصادفات

صفحه 95-128

رضا پارسای؛ محمدرضا پویافر؛ محمد صادق صادقی


6. اولویت‌بندی تاثیر شیوه‌های مختلف آموزشی در ارتقاء فرهنگ ترافیک از نگاه شهروندان شیرازی با استفاده از تکنیک BWM

صفحه 145-160

حسین الهی نژاد؛ سید تیمور حسینی؛ حسین جوادیان؛ سعید رمضان زاده؛ ولی خسروی