دوره و شماره: دوره 1394، شماره 39، زمستان 1394 
1. بررسی موانع اجتماعی اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

صفحه 1-18

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ محسن حاجی مقصود؛ محمدرضا امینی


5. امکان‌سنجی اجرای هم پیمایی در شهر تهران

صفحه 75-92

محمدرضا احدی؛ داود دعاگویان؛ موسی وطن خواه