دوره و شماره: دوره 1395، شماره 43، زمستان 1395 
6. تاثیر سامانه پیامکی نظارت مردمی در کنترل رانندگان اتوبوس

صفحه 99-118

محمدرضا حسین پور؛ داود دعاگویان؛ نادر رحمانی