راهنمای نویسندگان

فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع را تکمیل و در سامانه بارگذاری نمائید. (فرم ها را از اینجا و اینجا دریافت کنید)

ساختار مقاله و شکل ظاهری مقاله را با کلیک بر روی کلمه موردنظر دریافت کنید.

شیوه ارایه مقالات به فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک

1- ترتیب و اجزای اصلی مقاله شامل: عنوان، چکیده، مقدمه (به ترتیب شامل زیرتیترهای بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، پیشینه‌ها، مبانی نظری (حاوی نظریه‌های مرتبط)، چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه‌ها)، روش، یافته‌ها،‌ بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، فهرست منابع»؛

2- چکیده مقاله با تیترهای ابتدای متن «زمینه و هدف، روش، یافته‌ها، نتایج و واژگان اصلی» تفکیک شود و حجم آن بدون احتساب عنوان مقاله، نام نویسندگان، کلیدواژه‌ها و پاورقی‌ها، بین 250 تا 300 کلمه تنظیم شود؛

3- بخش روش در چکیده و متن باید شامل «نوع پژوهش، روش پژوهش، معرفی جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، نحوه بررسی روایی و پایایی و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (آزمون‌های آماری)» باشد.

4- درصورت انجام پژوهش با رویکرد ترکیبی، اجزای روش‌شناسی به تفکیک کیفی و کمی نوشته شود.

5- حجم مقاله بین 6500 تا  7000 کلمه تنظیم شود؛

6- مشخصات نویسندگان را هم در فایل مقاله و هم در سامانه به‌صورت کامل درج کنید (به‌ترتیب شامل مرتبه علمی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه. شهر، کشور. رایانامه)، درج رایانامه همه نویسندگان الزامی است؛

7- نویسنده مسئول مشخص شود، در مقالات برگرفته از رساله و پایان‌نامه، استاد راهنما، نویسنده مسئول است. در سایر مقالات باید عضو هیئت علمی به‌عنوان نویسنده مسئول درج شده باشد»

8- اگر مقاله برگرفته از پایان‌نامه، رساله یا طرح تحقیقاتی است در پاورقی صفحه اول مقاله درج شود. (این مقاله برگرفته از پایان‌نامه/رساله/طرح پژوهشی با عنوان «........» رشته ..... دانشکده ..... دانشگاه .... است)؛

9- فقط و فقط منابع 10 سال اخیر استفاده شود و حداقل یک مقاله از هریک از سه سال اخیر استفاده شود؛ (حداکثر 2 منبع اصلی قدیمی در مبانی نظری استفاده شود).

10- ارجاع‌دهی: شماره صفحه همه ارجاعات نوشته شود و فاصله بین کلمات، حروف و علامت‌‌های ارجاع در کل متن به این صورت اصلاح شود (سکرکا، 2007، ص 133)؛

11- پیشینه قبل از مبانی نظری و از حالت جدول خارج شود و به صورت پیوستار متنی و به ترتیب سال انتشار از جدید به قدیم نوشته شود؛ (نمونه نحوه نگارش پیشینه: زمانی، داودی و طالبیان (1397) در پژوهشی با عنوان «چالش‌های پلیس در پیشگیری از قتل» که جامعه آماری آن شامل ............ و روش انجام پژوهش به‌صورت .......... بود به این نتایج رسیدند که ....................) عنوان پژوهش‌های پیشینه را در داخل گیومه «.........» قرار دهید و پس از درج سال انتشار و ذکر جامعه مورد مطالعه پژوهش، به نتایج آن اشاره شود.

12- جمع‌بندی پیشینه، انتهای پیشینه‌ها اضافه شود. منظور از جمع‌بندی پیشینه، مشخص کردن نوآوری و سهم دانش‌افزایی پژوهش نسبت به پژوهش‌های پیشینه است.

13- منبع مدل مفهومی نوشته شود؛    منبع شکل‌ها و جداول نیز نوشته شود.

14- توضیحات مربوط به جداول، شکل‌ها و نمودارها، قبل از آنها نوشته شود؛

15- در متن به شماره جداول، شکل‌ها و نمودارها اشاره شود؛ (ننویسید جدول زیر، جدول بالا)

16- اعداد جداول به صورت فارسی تایپ شوند؛

17- به جای نقطه در اعداد دارای اعشار از ممیز استفاده شود (/)؛

18- هر رابطه (فرمول) در یک سطر نوشته شود؛

19- در ابتدای قسمت یافته‌ها، ویژگی‌های جمعیت شناختی آورده شود؛

20- تصاویر دارای متن، اجزاء و عناصر الگو و مدل‌های پژوهش به‌صورت سیاه و سفید، جذاب و هماهنگ طراحی شوند و نوشته‌های درون آنها قابل ویرایش باشند؛

21- عنوان‌دار بودن و ترتیب شماره جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها کنترل شود؛ (عنوان جداول، بالای آن- عنوان شکل و نمودار، پایین آنها)

22- در قسمت بحث و نتیجه‌گیری از تکرار ادبیات پژوهش و مبانی نظری خودداری شود و متناسب با هر پرسش یا فرضیه پژوهش، نتیجه به دست آمده تبیین شود.

23- در انتهای بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پژوهش، با یافته‌های پژوهش‌های پیشینه به صورت مصداقی و مبسوط مقایسه شوند.

24- کنترل کنید که پژوهش‌هایی که با آنها مقایسه می‌کنید در مبانی نظری و پیشینه نوشته شده باشند.

25- با اشاره به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به همراه نحوه اجرا در پایان بخش نتیجه گیری ارائه شود؛

26- در پایان مقاله در حد دو الی سه جمله سپاسگزاری نوشته شود؛

هماهنگی ارجاعات درون متن و فهرست منابع هم در منابع فارسی و هم لاتین رعایت شود؛ کلیه منابع را کنترل کنید که در متن استفاده شده باشند و برعکس؛ 

27- در فهرست منابع:

  1.  نام فصلنامه، کتاب و طرح‌ها را ایتالیک کنید. (فاصله و علائم بین کلمات را رعایت کنید)
  2. نام کوچک نویسندگان در فهرست منابع به‌طور کامل نوشته شود و از درج و همکاران خودداری کنید.
  3. درخصوص مقالات لازم است لینک فایل اینترنتی که منتهی به صفحه چکیده مقاله است، اضافه شود. مانند: http://journals.police.ir/article_19892.html
  4. در خصوص مقالات فارسی، دوره و شماره فصلنامه به این صورت نوشته شود (عدد اول، سال – عدد دوم، شماره): 5(1)، صص 67-86. قابل بازیابی از: (لینک فایل اینترنتی مقاله بعد از دو نقطه اضافه شود) (فقط برای مقالات).  درخصوص مقالات لاتین، به این صورت نوشته شود:

6(3), pp. 93-110. Retrieved from: