اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا جوادیان

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

rezaj83yahoo.com
09127218068

سردبیر

محمود صفارزاده

حمل و نقل استاد دانشگاه تربیت مدرس

saffar_mmodares.ac.ir
0000-0002-9713-2776

اعضای هیات تحریریه

حمید بهبهانی

حمل و نقل استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

behbahaniiust.ac.ir

محمود صفارزاده

حمل و نقل و ترافیک استاد دانشگاه تربیت مدرس

saffar_mmodares.ac.ir
0000-0002-9713-2776

افشین شریعت

برنامه ریزی حمل ونقل استاد حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

shariatiust.ac.ir
77803100
0000-0002-7344-2067

h-index: 16  

اکبر وروائی

حقوق استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

dr.akbarvarvaeiyahoo.com

امیر رضا ممدوحی

حمل و نقل دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

armamdoohiyahoo.com
0000-0002-5339-9807

محمدرضا احدی

حمل و نقل دانشیار مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی

www.drahadi.ir
ahadirezayahoo.com
0000-0002-7413-6176

داریوش رحمتی

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

drahmati_46yahoo.com

سید سعید کشفی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

s_s_kashfihotmail.com

رضا جوادیان

مدیریت دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

rezaj83yahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

محمدرضا حسن زاده

مدیریت تکنولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

hasanzadehmahagmail.com
09198281354
0000-0002-0344-3363

ویراستار

اصحاب حبیب زاده

ارتباطات دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

socialnetwork061gmail.com
09123880109

ویراستار انگلیسی

علی محمدی درآباد

زبان انگلیسی مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

m60_moghimiyahoo.com
09127070951

ویراستار ادبی

محمدرضا حسن زاده

مدیریت تکنولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

hasanzadehmahagmail.com
09198281354
0000-0002-0344-3363