بانک ها و نمایه نامه ها

فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت ترافیک در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و سایت جهاد دانشگاهی (SID) و سایت مگیران و نورمگز نمایه می شود.

1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/4373

2- مگیران: https://www.magiran.com/magazine/5637

3- نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1163

4-  سایت جهاد دانشگاهی: https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=3974