فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

 نشریه مطالعات مدیریت ترافیک نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوکور را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفا به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد.

 مقالات تبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تایید نهایی سردبیر وارد روند چاپ می‌شود.

 فرایند پذیرش مقاله:

 1. ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله، ارسال فرم تکمیل شده تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع و در انتها ثبت نهایی مقاله

 2. بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر یا دبیر تخصصی نشریه و در صورت لزوم ارسال به نویسنده جهت آماده سازی مطابق با فرمت نشریه (7 روز)

 3. اعلام نظر سردبیر و هیئت تحریریه در ارتباط با مقاله (یک ماه)

 4. عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)

 5. ارائه مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله (14 روز)

 5. فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعلام نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعلام نظر به سردبیر و نویسنده درخصوص کیفیت و کمیت مقاله (یک تا دو ماه و البته با احتمال عدم پاسخگویی و تکرار فرایند) چهار حالت ممکن است:

 الف. در صورت رد مقاله از طرف 2 داور مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

 ب. در صورت پذیرش مقاله از طرف 2 داور، ادامه فرایند از مرحله 10 پیگیری می شود.

 ج. در صورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران مقاله، جهت اصلاح به نویسندگان عودت می شود.

 د. داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند که در این صورت مجدداً داور / داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 5 باز خواهد گشت.

 6. ارائه مقاله اصلاح شده از سوی نویسندگان. (یک ماه)

 7. ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله (1 روز)

 8. ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله (زمان استاندارد ندارد)

 9. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود. (1 روز)

10. مقالات تائید شده توسط داوران در جلسه هیئت تحریریه مطرح و تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.

 11. مقالات پذیرش شده جهت انجام اصلاحات نهایی خواسته شده به نویسنده عودت داده می شود. 

 12. مقالات جهت ویراستاری علمی و انگلیسی ارسال می شود.

13. درصورت نیاز به اصلاح (ویراستاری علمی) به نویسنده عودت می شود.

14. مقالات جهت ویراستاری ادبی ارسال می شود.

 15. مقالات جهت صفحه آرایی ارسال می شود.

16. در سامانه های (ناجا، ISC، مگیران و ...) بارگذاری می شود.

 17. در نهایت مجله برای انتشار چاپی به مرکز انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین ارسال می گردد.